studentski servis
Visoka škola PEP - Akademske i master studije Beograd

Pravilnik o bližim uslovima o izboru u zvanje nastavnika i saradnika i kvalitativnom i kvantitativnom iskazivanju ovih uslova